بدخواهان به دنبال تخطئه جانفشانی ها در دوران دفاع مقدس و مسیر امام راحل (ره) هستند