اینجـــا ایران اَست!

 
اینجــا {جمهـوری اســلامــ } اَسـت !
 
اینجـا یک استثنـا اَسـت !
 
اینجــــا ♥سیـد علــ ♥دارَد!
 
اینجـا ما میمیـریم بـرای امـاممـان!
 
اینجـا عشــق تکـرار میشوَد !
 
اینجـا بــه کـوری چشـم {ایـالت عیش} ، {ولایـت عشـق} است.
 
رهبرا!
 
شاید از حـادثـــه می ترسیدیم!
 

تو بــه مـا جـرات طــوفان دادی . . .

 

منبع : به رنگ شیشه