دیگر آسوده بخواب ؛ که برخی دوستانت ،اینجا، بیدارند...

دیگر آسوده بخواب ؛ که دوران کابوس تو ، تمام شد...

آری آسوده بخواب؛

آن مرد ؛ که خواب را درچشم تو میشکست ؛ حالا دیگر رفته است...

 
 
 
منبع : خواهرم گل یخ خانم