دولت بهار: مدير كل دفتر گسترش آموزش عالي گفت: در سال 89 مجوزي به مدت يك سال براي دانشگاه جامع ايرانيان صادر شده بود تا اين دانشگاه ساختارها و امكانات مورد نياز را فراهم كند ولي پس از آن دو نفر از اعضاي هيأت مؤسس اين دانشگاه استعفاء دادند كه به اين ترتيب مجوز اصولي نيز از رده خارج شد.


به گزارش فارس سيدحسين حسيني، مدير كل دفتر گسترش آموزش عالي گفت: به تازگي اعلام شده است كه وزارت علوم در دانشگاه ايرانيان نماينده‌اي دارد و همچنين بيان شده كه دانشگاه ايرانيان به استناد مجوزهاي قبلي قصد پذيرش دانشجو دارد در صورتي كه اين مسائل صحت ندارد و از سوي شوراي گسترش آموزش عالي مجوز دانشگاه ايرانيان صادر نشده است.

وي افزود:‌ مسئولان اين دانشگاه مجوزي را به عنوان مجوز اصولي اخذ كرده بودند كه بر اساس آن مي‌توانند ساختارها و امكانات مورد نياز خود را فراهم كنند تا پس از آن مجوز قطعي دريافت شود ولي مجوز اصولي به معناي اجازه دادن براي پذيرش دانشجو نيست.

حسيني اظهار داشت: در سال 89 مجوزي به مدت يك سال براي دانشگاه جامع ايرانيان صادر شده بود تا اين دانشگاه ساختارها و امكانات مورد نياز را فراهم كند ولي پس از آن دو نفر از اعضاي هيأت مؤسس اين دانشگاه استعفاء دادند كه به اين ترتيب مجوز اصولي نيز از رده خارج شد.

مدير كل دفتر گسترش آموزش عالي اضافه كرد: مجوز اخير شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز صرفاً براي نام دانشگاه ايرانيان به تأئيد رسيده است و مراحل بعدي اخذ مجوز و تأئيد مؤسسان بايد به استناد شوراي عالي انقلاب فرهنگي برسد و حتي اساسنامه دانشگاه نيز بايد از سوي دو وزير علوم و بهداشت تأئيد شود.

حسيني گفت:‌ بنابراين هيچگونه مجوزي براي پذيرش دانشجو از سوي دانشگاه ايرانيان صادر نشده و اين دانشگاه حق پذيرش دانشجو را ندارد.