هشت سال از اين شهر به آن شهر دويدنت را

هشت سال تحت سنگين ترين هجمه ها كار و تلاش بي وقفه ات را

هشت سال تا نيمه هاي شب درجلسه بودنت را

هشت سال درتاريكيهاي صبح زود سركار رفتنت را

هشت سال با وزيران و عوامل تحت امرت ،سروكله زدنت را

هشت سال با هتاك ترين منتقدين وخبرنگاران مدارا كردنت را

...

نديدند وجايي ننوشتند واينچنين ثبت نكردند...

كه اين پنج دقيقه استراحت نيمروزي ات را ، آنهم با لباس آماده به كار !

سالهاست

سايت به سايت ، دست به دست ميكنند و

هنوز!

درحافظه تاريخ سرزمين مجازيشان جريان دارد....!


آري انصاف آدميزاد ؛ اينچنين است برادر...