يابن الحسن !

عزيز دلم !

آقاي مهربانم !

تونيستي و جهان من پر از سكوت و تنهايي ست

تو نيستي و دل من در ققس سينه نغمه دلتنگي مي سرايد
تونيستي و اينجا هيچ چيز زيبا نيست
هيچ چيز شادي بخش نيست
هيچ چيز در من شور زندگي بر نمي انگيزد
حس مي كنم دارد دير مي شود
نميدانم اين دردها از جان خسته من چه مي خواهند !
نميدانم چرا اينهمه بغض درگلوي زخمي ام خيمه زده
خدا كند كه زودتر از ....... بيائي
خدا كند كه آمدنت دير نشود

نویسنده : نازنین زهرا

smiley