گفت استاد مبر درس ازیاد       یادبادآنچه به من گفت استاد

هیچ یادم نرود این معنی          که مرا مادر من نادان زاد

پدرم نیز چو استادم دید           گشت از تربیت من آزاد

پس مرا منت ازاستادم بود       که به تعلیم من استاد استاد

هرچه میدانست آموخت مرا     غیر یک حرف که ناگفته نهاد

«قدر استاد نکو دانستن          حیف استاد به من یاد نداد»