حاصلضرب توان در ادعا مقداری ثابت است هر چه توان انسان کمتر باشد ادعای آن بیشتر است و هر چه توان انسان بیشتر شود ادعایش کمتر می گردد.

«پرفسور حسابی»

گل یخ