تقدیم به بزرگ استاد عشق

می توان در سایه آموختن           گنج عشق جاودان اندوختن

اول از استاد، یاد آموختیم           پس، سویدای سواد آموختیم

از پدر گر قالب تن  یافتیم           از معلم  جان روشن یافتیم

ای معلم چون کنم توصیف تو       چون خدامشکل توان تعریف تو

ای تو کشتی نجات روح ما          ای به طوفان جهالت نوح ما

آن پدر بخشنده آب وگل است       این پدرروشنگر جان ودل است

لیک اگر پرسی کدامین برترین؟    آن که دین آموزد وعلم ویقین

                                                         شعرازاستادشهریار

منبع » گل یخ