چون دار وندار هسته ای را دادند
جایش سبدی به مازکالا دادند
آن حق مسلم که به جایی نرسید
این حق سکوت است که حالا دادند

سیدعلی قادری