بیاید قمه بزنیم :

 

 

 

چندین سال بود که هیئتهای قمه و زنجیر تیغی  زنی راه می افتاد و در ماهواره ها  تبلیغ سو می شود .... ولی هیئت ها ی قمه زن تبلیغ زیادی نمی کردند , تا اینکه در پی حکم حضرت امام خامنه ای مبنی بر حرام بودن قمه و  هر چه به بدن صدمه بزند و لعت به خلفا  .....

از اینجا بود که تبلیغات این هیئت ها بیشتر شد و... .. حتی در بعضی از شهرها مثل اصفهان – مشهد – قم در خیابان ها  مراسم راه می اندازند ......:


وقتی هم با هاشون حرف می زنیم که این کار حرام است و منطقی می خواهیم توجیهشان کنیم جوابشون اینه :

ما هر سال می زدیم هنوز هم می زنیم ....

ما از کس دیگه تقلید می کنیم .....

اکه خود امام حسین هم بیاید بگه نزن , میزنیم .....

خود خدا هم جلو ما را نمی تونه بگیره ........

تو کار امام حسین نباید دخالت کرد

اگه کسی بیاد جلو می زنیم

لعن برکسی که حرام کرده

تازه این حرفای منطقیشونه

 

حالا خودتون قضاوت کنید با این همه تبلیغات سو علیه شیعه توسط وهابیت ملعون و بهاییت ملعون و صهویسم

اینا که این کارو می کنند هدفشون چیه ؟؟ برا ا

خوش بینانه باید گفت که  یا جاهلند یا خودشون را به جاهلی زند

یا با بغض کینه علیه ولایت فقیه قمه می زنند  ...

یا مواجب بگیر از بیگانه وهابی و بهایی و صهیونیسم اند ...

یا برای لج و لجبازی با ولایت فقیه قمه می زنند .....