دولت بهار: گزينه غرب،توافق دائمي و بلند مدت است كه بر اساس آن طرف غربي خواهان نابودي نزديك به كامل تاسيسات هسته اي ايران است.امروز جزئياتي از خواست هاي آنان در قالب اين طرح مشخص شده است.مساله اي كه وزير خارجه و رئيس جمهور ايران بارها به روشني با آن مخالفت كرده اند.


دور بعدي مذاكرات ايران و 1+5  در مورد مساله هسته اي ايران، سخت و پيچيده خواهد بود، چرا كه آنان هم اكنون از هدف خود براي نابودي كامل تاسيسات هسته اي ايران خبر مي دهند اگر قرار است توافق دائمي و بلند مدتي بين طرفين ايجاد شود.

به گزارش «تابناك»، آنچه كه تا كنون در بين تحليل گران غربي مطرح است دو گزينه ساده است : توافق دائمي و بلند مدت كه در آن طرف غربي خواهان نابودي نزديك به كامل تاسيسات هسته اي ايران است.گزينه اي كه هم رئيس جمهور و هم وزير خارجه بارها به صراحت اعلام  كرده اند كه آن را نخواهند پذيرفت. گزينه دوم هم انجام يك توافق موقت ديگر پس از پايان دوره شش ماهه كنوني است كه طرف غربي نيز صراحتا معتقد است كه اين گزينه پذيرفتني نيست.در واقع دور بعد مذاكرات ايران و 1+5،پل زدن بين دو گزينه غير قابل پذيرش از سوي طرفين است.

 با توجه به چنين وضعيتي است كه بسياري از تحليل گران غربي معتقدند در ماه آينده كه مذاكرات ايران و 1+5 ، مجددا از سر گرفته مي شود، بعيد است كه طرفين بتوانند به تواف جامع دست پيدا كنند، لذا آمريكا و شركايش در گروه 1+5 در حال مذاكره براي اتخاذ يك استراتژي در چنين وضعيتي هستند.

اين در حالي است كه سخنگوي وزارت خارجه فرانسه به صراحت مي گويد كه آنان به دنبال يك توافق بزرگ  هستند كه خيلي سريع هم به دست آيد.وي اضافه كرده است كه ما به دنبال جايگزين كردن توافق هاي موقت به جاي هم نيستيم.

دولت آمريكا هم با توجه به نگراني هاي رژيم اسرائيل از برنامه هسته اي ايران در مذاكرات آينده به دنبال آن است كه همه مولفه هايي از برنامه هسته اي ايران را كه آنان تصور مي كنند ايران را به سلاح هسته اي نزديك مي كند را از بين برد. در همين ارتباط ديويد آلبرايت از بازرسان سابق آژانس بين المللي انرژي اتمي كه در حال حاضر به كابينه اوباما در زمينه برنامه هسته اي ايران مشاوره مي دهدو در تصميم گيري دولت اوباما نقش دارد، گفته است كه بايد در طرح جامع هسته اي با ايران 15000 سانتريفيوژ از 20000 سانتريفيوژ ايران نابود شوند.وي همچنين اضافه كرده است كه لازم است تاسيسات هسته اي زير زميني ايران تعطيل و راكتورهاي آب سنگين ايران متوقف شوند.

اين در حالي است كه مشخصا روز چهارشنبه محمد جواد ظريف وزير خارجه ايران اعلام كرد كه ايران هيچ چيزي از برنامه هسته اي خود را نابود نخواهد كرد. رئيس جمهور روحاني نيز بارها اين مساله را تكرار كرده است.اما بايد همچنان منتظر دور بعدي مذاكرات بود. مذاكراتي كه سخت،پيچيده و نفس گير خواهد بود و حمايت و كمك به تيم مذاكره كننده ايراني قطعا ضامني براي تامين منافع ملي ايرانيان خواهد بود.