محبت و عشق  این واژه زیبا را متأسفانه  امروزه در وادی دنیا آورده اند !

ولی در اصل خدا و اهل بیت هستند که محبت می کنند و لایق محبت اند ....


توجه کرده اید در روایات که امام معصوم با خادم خود در سر یک سفره غذا میل فرمودند یا اولیاء خدا با همه اشخاص رفت و امد دارند و اولیاء خدا از خودشان هیچ ادعای ندارند به قول معروف خاکی اند و کاری ندارند فلانی فقیر است یا گدا یا ثروتمند همه را در کنار هم می نشانند و ملاک برتری را ایمان می دانند .