نظام پر کبکبه سرمایه داری شعارهایی همچون خردگرایی و خردجمعی را در بوق می کند آنقدر جذبه دارد که برخی برگوشه لبانشان پیپ می گذارند و سیگار می کشند و دود هایش را متفکرانه به آسمان می فرستند و در ژست های روشنفکری ، تکیه بر بالش لیبرالیسم می دهند و نسخه های پیچ در پیچ برای جهان سومی ها می نویسند نسخه هایی که هردمان برای چنین کشورهایی تباهی و سقوط بهمراه می آورد ولی برای برخی از اینان اشتهار در رسانه های اختاپوسی و همچنین چند سکه ایی برای ارتزاق در حاشیه های امپراطوری سرمایه بهمراه می آورد....


منبع دولت بهار