دکتر عبدالرضا داوری در فیسبوک نوشت:

 


حدود دو سال پیش در جلسه ای سخنی از دکتر احمدی نژاد شنیدم که اثر عجیبی بر من گذاشت. آقای احمدی نژاد با استناد به تفسیر سوره حمد امام خمینی(ره) گفت: تضاد اصلی در این جهان تضاد بین معتقدین به خدا و غیرمعتقدین به خدا نیست. چراکه حتی شیطان هم به خدا باور دارد(شیطان به عزت خدا سوگند میخورد-قران کریم) اما چون شیطان اهل استکبار و خود مداری است در برابر خط الهی می ایستد. آقای احمدی نژاد در ادامه گفت:تضاد اصلی بین دو خط مشی است. خط مشی کسانی که از عدالت و دسترسی آحاد بشر به منابع جهان دفاع میکنند در برابر خط مشی آنهایی که مستکبرانه و انحصارطلبانه و زیاده خواهانه ، منابع جهان را برای گروهی خاص میخواهند و این تضاد را در سطوح جهانی، منطقه ای و ملی هم میتوان ردیابی کرد. آقای احمدی نژاد در پایان گفت: در میان هر دو خط مشی ، هم خداباوران و هم غیرمعتقدان به خدا وجود دارند و مگر نه اینکه رهبران امریکا که جز استثمار بشر ماموریتی ندارند، «دیندارانی» پایبند هستند و افرادی مانند چه گوارا و چاوز که جان و مال و آبرو و عمر خود را برای دفاع از منافع مردم معامله کردند یا خداباور نبودند یا ادعای خداباوری نداشتند. بنابراین اندیشه توحیدی در کنار عدالتخواهی و مردم باوری ، مسیر «تکامل بشر» را میگشاید و این همان «خط امامت» است. چه بسا کسانی که با نام خدا «یصدون عن سبیل الله» شدند مانند بنی امیه و بنی عباس و چه بسا کسانی که شناخت و باوری نسبت به خدا نداشتند اما با تکیه بر فطرت خود ، راه خدا و تکامل بشر را گشودند. واقعیت هم این است که انسان خلیفه الله است . خداوند از رگ گردن به نوع بشر نزدیکتر است.نزدیکتر بودن خدا از رگ گردن ، به این معناست که خدا در وجود انسان است و اصولا «انسان بی خدا» وجود ندارد. در مقابل، این خصائل و منویات توحیدی یا استکباری انسان است که قرب و بعد او را نسبت به خط الهی تنظیم میکند. امام خمینی(ره) در تفسیر سوره حمد معتقد بود که حتی قدرت طلبی رییس جمهور امریکا هم به دلیل آن است که او هم خدا را میجوید. بنابراین فرض اینکه انسانها در این جهان بر سر خدا دعوا دارند، فرضی نادرست است حتی در دعوای القاعده با امریکا و اسراییل هم ، هر دو طرف تصویری از خدای مطلوب خود را به میدان آورده اند. دعواهای بشری در خصلت طغیانگری ، قدرت پرستی ، زیاده خواهی و خوی استکباری انسانها ریشه دارد و خط امامت مبتنی بر «توحید و عدالت» با زیاده خواهی و استکبار که خصلت «نفوذداده شده شیطان» در مدیریت جهان و جوامع بشری است ، مبارزه میکند.

برگرفته از دولت بهار