صلوات خیلی کارها می کند. ظرف انسان را بزرگ می کند…

 


میدوارم ظرفهای شما بزرگ باشد….
صلوات به آدم قوت می دهد. هم در امر آخرت و هم در خوشی و ناخوشی به انسان قوت می دهد و بهجت می آورد و غم را زائل می کند…
صلوات در راه خدا به انسان خیلی کمک می کند…
صلوات هم در بین دعاها برای رفع خستگی و باز شدن نطق و راه افتادن است. هر وقت با خدای خود صحبت می کنی، اگر دیدی تعطیل شد و نتوانستی حرف بزنی صلوات بفرست، دوباره نطقت باز می شود. خداوند اشک مظطرین را دوست دارد. در وقت دعا یاد منعم می کنیم . حرفهای خوب در درون انسان باقی می ماند. خداوند سفره وسیعی آفریده است. حرفهای خوب عطر است…
صلوات راه را باز می کند…

منبع : ((  کتاب طوبای محبت ؛ مجالس حاج محمد اسماعیل دولابی

http://serresolook.rasekhoonblog.com/archive/1391-11/3/