عکس/ دکتر احمدی نژاد و مهندس رحیم مشایی در دفتر کار جدید

عکس/ دکتر احمدی نژاد و مهندس رحیم مشایی در دفتر کار جدید

عکس/ دکتر احمدی نژاد و مهندس رحیم مشایی در دفتر کار جدید

مهران آزادپی در کنار مهندس رحیم مشایی