به گزارش دولت بهار، سولین دیور (نام مستعار) ، حامی لبنانی و مسیحی دکتر احمدی نژاد، که به قصد دیدار با دکتر احمدی نژاد در سفر کوتاهی به ایران آمده است، دیشب با وی در محل دفتر رییس جمهور سابق در ولنجک دیدار و گفتگو کرد.

   http://dolatebahar.com/view/3421/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF