عکس/ اگر همان موقع راستش را گفته بود...http://dolatebahar.com/view/3420/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-