نامه رخشنده رو به مرتضوی درباره موضوع "خارج از شمول" و پرداخت در دوره های قبل+سند


مهم ترین بخش گزارش تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی، موضوع پرداخت از محل اعتبارات خارج از شمول و کمک به اشخاص حقوقی و حقیقی از این محل است.

در این گزارش چنین وانمود شده که گویا اولا این پرداختها غیرقانونی بوده و ثانیا این پرداختها فقط در دوره مرتضوی انجام شده و مدیران عامل قبلی ازجمله آقای حافظی (از مرتبطان مجمع تشخیص مصلحت نظام) چنین کاری نکرده اند. آنچه مشاهده می کنید نامه علیرضا رخشنده رو، معاون اداری مالی سابق سازمان به سعید مرتضوی در این باره است.

 

مهم ترین بخش گزارش تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی، موضوع پرداخت از محل اعتبارات خارج از شمول و کمک به اشخاص حقوقی و حقیقی از این محل است.

در این گزارش چنین وانمود شده که گویا اولا این پرداختها غیرقانونی بوده و ثانیا این پرداختها فقط در دوره مرتضوی انجام شده و مدیران عامل قبلی ازجمله آقای حافظی (از مرتبطان مجمع تشخیص مصلحت نظام) چنین کاری نکرده اند. آنچه مشاهده می کنید نامه علیرضا رخشنده رو، معاون اداری مالی سابق سازمان به سعید مرتضوی در این باره است.


 

نامه رخشنده رو به مرتضوی درباره موضوع

نامه رخشنده رو به مرتضوی درباره موضوع

نامه رخشنده رو به مرتضوی درباره موضوع

نامه رخشنده رو به مرتضوی درباره موضوع

نامه رخشنده رو به مرتضوی درباره موضوع