سلام  به سایت دولت بهار  ( سایت دولت بهار از حامیان احمدی نژاد و اخبار نو به نو و واقعی درج می کرد ) http://dolatebahar.com/

حمله سایبری شد.

یا به احمتال زیاد فیلتر شده