انتخابات سال 88 بود یکی از بچها پارکینگ خونشون را ستاد احمدی نژاد کرده بود با پول خودمون بچها بیشتر خودش یه ستاد راه انداختیم و عکس و پوستر توت خونمون داشتیم اورده بودیم هر باری هم میرفیتم اطلاعیه ها و عکس های احمدی نژآد را از ستاد مرکزی به زحمت میگرفتیم چون میگفتند اونها هم مردمیه و....

و با پول خودمان نشر میدادیم

از جمله مجله های محرمانه  - عبرتهای عاشورا و..

من تلویزیون بردم یکی دیگه از بچها میز هر کی یه چیزی اورده بود ,...

خب  اتقافات جالبی می افتاد که خیلی هاشو خاطرم نیست هر باری یادم می اید بیان میکنم :


1- یکی از بچها ماشین 206  مشکی داشت  ماشین خودش را پر از عکس احمدی نژآد کرده بود و چسبانده بود وقتی رفته بود مرکز شهر طرفدارای موسوی ماشینشو با چوب و چماق یکی کرده بودند و شیشه هاشو خورد کرده بودند وقتی خداروشکر خودش در ماشین نبوده و سالم موند جالب اینجاس که رفت شیشه انداخت کفت به کوری چشم اونا دوباره عکس احمدی نژآد را میزنم و میروم مرکز شهر ....

 


http://cdn.asriran.com/files/fa/news/1391/12/2/270563_481.jpg