به گزارش دولت بهار شنیده ها حاکیست تیم هاشمی برای شکستن سکوت احمدی نژاد برنامه ریزی کرده است. برخی منابع هم از توصیه محمد خاتمی به حسن روحانی برای شکستن سکوت رییس جمهور سابق خبر داده اند. براساس استدلال خاتمی، سکوت احمدی نژاد به افزایش محبوبیت عمومی وی منجر خواهد شد و این اتفاق به هیچ وجه مطلوب نیست ، باید سکوتش را شکست تا پروژه تخریب کامل شود. پیش بینی می شود برخی اظهارات تحریک کننده عناصر دولت یازدهم از جمله گزافه گویی های گزارش عملکرد صد روزه در همین راستا باشد.


http://dolatebahar.com/