سارق


لعنت بر سارق شیرازی ملعون فتنه گر صهیون

جواب سوالم اینجاست چون اینا همشون از یه آخور یعنی آخور صهیون اب میخورند