آي مردم اي مردم
               من عليم ....
                          مهدي من چاه نداره   ...
                                   مهدي من تو غربته ...
                                             مهدي من يار نداره ...

http://static5.cloob.com//public/user_data/album_photo/4545/13634330-b.jpg