تلاش مصادره کنندگان عنوان جعلی "هما" نتیجه داد/ بازگشت لولویی به نام مشایی به صفحه یک روزنامه رفسنجانی+ عکسhttp://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/609244449-1-13930807-2604-9-1.jpg


دولت بهار: در حالی که مهندس اسفندیار رحیم مشایی پس از پایان دولت دهم به طور کلی از سیاست فاصله گرفته و در حوزه های مطالعات فرهنگی متمرکز شده است، روزنامه اینترنتی فاقد مجوز قانونی و با نام جعلی "هما" که دیروز منتشر شد، موجب شد تا دستمایه بازگرداندن مهندس مشایی به صفحه یک روزنامه رفسنجانی فراهم شود، آن هم در روزی که اعلام شد رفسنجانی هم بازگشته است! دوشنبه شب گذشته مجتمع رسانه ای هما ، منحل و اعلام شد استفاده از عنوان هما در عناوینی همچون سخنگو، رئیس، سرپرست، مدیرمسئول روزنامه اینترنتی، مسئول کارگروه و نظایر آن غیرمجاز است. با این حال رئیس خودخوانده این تشکل منحل شده، همچنان به مصادره عناوین جعلی اصرار دارد و برای نیل به این امر دست به دامن رسانه های بنفش مانند ایلنا شده است!