نابودي دشمنان  احمد    صلوات
پيروزي احمدي  مجدد    صلوات
يکبار دگر به کوري چشم حسود
بر احمد و محمود صلوات

500