دولت بهار: آقاجانزاده اضافه کرد: مقام معظم رهبری و امیرمحمد متقیان با یکدیگر گفتگویی انجام دادند و حضرت آقا به جمله عمو پورنگ در دیدار شش سال گذشته اشاره کردند که امیر محمد در آن دیدار گفته بود: عمو پورنگ من را از تخم مرغ شانسی پیدا کرده است.

امیر محمد در این دیدار به رهبر انقلاب گفت: آن موقع جوان بودیم و جاهل! شما به بزرگی خودتان ببخشید که رهبر معظم انقلاب هم با خنده فرمودند: یعنی الان پیر شده ای؟!

http://media.snn.ir/download//image/farhangi/13930622_6627519.jpg


دولت بهار: آقاجانزاده اضافه کرد: مقام معظم رهبری و امیرمحمد متقیان با یکدیگر گفتگویی انجام دادند و حضرت آقا به جمله عمو پورنگ در دیدار شش سال گذشته اشاره کردند که امیر محمد در آن دیدار گفته بود: عمو پورنگ من را از تخم مرغ شانسی پیدا کرده است.

امیر محمد در این دیدار به رهبر انقلاب گفت: آن موقع جوان بودیم و جاهل! شما به بزرگی خودتان ببخشید که رهبر معظم انقلاب هم با خنده فرمودند: یعنی الان پیر شده ای؟!