هراس از بازگشت آن مرد

نسیم بهاری: مدتی است بازگشت احمدی نژاد، کابوس خواب و خوره جانشان شده است و پیوسته از این و آن نقل حکایت می کنند و احمدی نژاد امّا، ساکت در گوشه ای نشسته و به تلاش بیهوده آنها می خندد. نخست اهالی دولت به تخریبش همت گماشتند و تا گزارش یکصد روزه ادامه دادند، اما مقصود حاصل نگشت. سپس هاشمی کَمَر همّت بست و با عباراتی عجیب و باورنکردنی از هشت سال خرابی کشور در دوره او گفت و باز هم نتیجه نداد. آنگاه به سراغ برخی مراجع رفتند تا آنها را با خود همزبان سازند؛ امّا از این همزبانی هم چیزی حاصل نشد. اکنون دوهفته ای است پای وزرای معزول احمدی نژاد مثل دستجردی و مصلحی و احتمالا متکی و صفار را به میدان تخریب بازکرده اند؛ ولی باز هم نتیجه نخواهند گرفت. مدتی است بازگشت احمدی نژاد، کابوس خواب و خوره جانشان شده است و پیوسته از این و آن نقل حکایت می کنند و احمدی نژاد امّا، ساکت در گوشه ای نشسته و به تلاش بیهوده آنها می خندد؛ چون آن کس را که خدا بخواهد عزیز سازد، جهانی نتواند خوار و ذلیل کند.http://nasimbahari.com

http://nasimbahari.com/files/news/1393/04/29/IMG17559_392.jpg