رضا حسینی طرح زیر را در فیسبوک منتشر کرد:

http://www.dolatebahar.com/media/image/userdata/284181827-1-10701953_285729684948446_6197570180839578557_n.jpg