بچه هیاتی در فیسبوک بازنشر کرد:

می بینید در همین ایران بعضی وقتها اسم امام زمان (عج)را می آوری بعضیها عصبانی می شوند، توهین می کنند؛
همین اخیراً یکی مقاله ای منتشر کرده بود که چه خبر است که هر روز سخنرانی می کنید اسم امام زمان را می آورید. پس اسم تو را بیاوریم؟
یا اربابان تو را بیاوریم.
خب تو حرفی می زنی اسم اربابانت را می بری
ما هم حرف می زنیم اسم اربابمان را می بریم دیگر،
پس اسم چه کسی را باید ببریم؟
جز دعای برای امام، بین خود و خدا، در شبانه روز آدم دعایی بهتر از دعا برای امام می تواند بکند؟ شما دعا برای امام بکنید همة خوبیها در آن هست دیگر.
چون منشأ و کانون همة خوبیها در آنجاست. شما وقتی برای امام دعا می کنید یعنی اینکه همة خوبیهای عالم را می خواهید
وقتی می گویید
اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه السّاعه و فی کل سّاعه ولیاً و حافظاً و قائدأ و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا
شما همه خوبیهای عالم را می خواهید؛
سلامتی، عقل، بینش، علم، معرفت و خداپرستی را می خواهید. همه اش در این هست.
*سخنرانی کتر احمدی نژاد در دیدار با علما و روحانیون استان کرمان 13 اردیبهشت 86

http://fans.hamedzamanimusic.com/wp-content/uploads/2014/06/Emam-Zaman-Radsms.Net_.jpg