همش تقصیر احمدی نژآده

http://static.cloob.com//public/user_data/album_photo/4434/13299760-b.jpg


مگر همان روزاي اول رياست شما به شما نگفتند
پشت رهبري  نباش ...
مگر نگفتند کاري با امريکا و اسرائل نداشته باش ....
مگر نگفتند کاري به کار اونا نداشته باش بزار کارشون رو بکنن..
باج ميخواستند وزير از حذبشون ميخواستند ميداديد بهشون ....
براچي دعاي فرج خودنيد که با ايران دشمن بشند .....
چرا پاتونو رو دم سگا گذاشتيد که هار بشن گاز بگيرن .....
چرا بجاي اهميت دادن به سياسيا به مردم اهميت ميداديد....
مردم چي به شما ميدن به سياسيا اهميت ميدايد که راحت باشيد
چرا اين همه مشکلاتو به جان خريديد؟
اگه اين کارارو نميکريد الان اين همه تهمت نبود اين همه فحاشي  نبود ...
مردم راحت بودن چون نميدونستند چه کلاهي اين همه سال سرشون
رفته ... حق مردم را براچي از دزدان سياسي ميخاستي بگيريد؟؟

اگه اين کارارو نميکردي الان راحت بودي