بـرای تـو مینویسـم که دوستت دارم

وبلاگستـان : مــنور – نوشتـه شده توسـط “چریـک فرهنــگی” شماره مطلـب منتشـر شــده در طـرح فراخــوان حجاب بانوان ایرانی : 23

 


خواهر خوبم، برای تویی می نویسم که دوستش دارم، برای تویی می نویسم که آشناست. خاطرم هست هرگاه می خواستم تورا یاد کنم،حجب و حیا تو را فراموش نمی کردم. هیچگاه بد نمی انگاشتمت. ولی امروز تو دیگر آدم آشنای قدیمی نیستی. غریبه ای شده ای که گویی اولین بار است تو را می بینم. نمی دانم به کدامین دروغ این چنین خود را بازیچه دست شیطان کرده ای، و با نیرنگ کدامین حسود این چنین از خود بی خود شده ای. اگر نصیحت تند مرا می شنوی، این تندی را با آتش کینه اشتباه مگیر،این آتش قلب من است،این را بفهم که نگران تو هستم. نگران پاکی ات،سادگی ات،بی قرض بودنت. از سادگی دل تو مطمئنم، باک از آن دارم که دلدارت ،امانتدار نباشد. باک از آن دارم کسی که گلستان وجودت را به او سپردی باغبان  نباشد.

javanenghelabi - hejab 26

و سخن آخر اینکه خواهرم، گوهر باارزش وجودت را اینگونه ناچیز به حراج مگذار.

 

S  M  S  :  ۳۰۰۰ ۲۸ ۲۸ ۳۸                      E – mail  :    info@javanenghelabi.ir