انقلاب شده است، انقلاب!میثم دیانی


از زمان روی کار آمدن دولت موسوم به تدبیر و امید که همانند یکی از حامیانش شعار زنده باد مخالف من را برای چهره و ظاهر روشنفکر خود انتخاب کرده بود، وقایعی بوجود آمده  و سخنانی به زبان رانده شده است که نقاب از چهره نقل کنندگان این شعار در انتخابات سال 92 برداشت.

سخنانی که به طور قطع و یقین به گزاف بر زبان رانده شده بود و بعد از انتخاب شدن در چرخشی 180 درجه ای خلاف آن در گفتارشان پدیدار گشت. رییس جمهور ایران روشی را در پیش گرفت که مرادش جناب استوانه در زمان ریاست جمهوری خود در برابر مخالفان و منتقدانش در پیش گرفته بود و با حمله به آنها به سکوت وادارشان می کرد.

نوازش منتقدین از جانب رییس جمهور زوایای تازه ای از خوی انتقاد پذیری روحانی  را نمایان کرد. در هر بار برخورد با منتقدان کلماتی به کار برده شد که در روابط بین عامه مردم توهین به حساب می آمد. بیسواد، بی شناسنامه، ترسو و بز دل، و به جهنم که معادل خیلی از الفاظ ناشایست میباشد عباراتی هستند که رییس جمهور ایران اسلامی در توصیف منتقدین خود به کار می برد و با این کار در صدد مهار منتقدان میباشد. راستی ناسزای بعدی چه میتواند باشد؟

در اینجا باید نکته ای را خدمت رییس جمهور عرض کنم که آقای روحانی متوجه باشید که این مسندی که شما اکنون بر آن تکیه زدید در 8 سال قبل از شما آماج تندترین تخریب ها و انتقادات مختلف بوده که با واکنشی همراه نبوده است و به همگان اجازه داده شد هر حرفی که می خواهند بزنند و انتقاد در این کشور در دوره قبل از شما نهادینه شده است. علاوه بر انتقاد، انواع اقسام توهین ها و تمسخرها نیز در برابر منتخب مردم صورت گرفت و دکتر احمدی نژاد باز هم با آرامش کامل از کنار آن توهین ها گذشتند و با مهر ورزیدن به مردم کشور اعم از منتقد و مخالف و هوادار، با موضوع برخورد کردند.

آقای روحانی توجه شما را به این خاطر جلب میکنم که روزی در زمانی که جناب آقای شهید رجایی وزیر آموزش و پرورش بودند فردی از مردم با حالت اعتراض و عصبانیت وارد اتاق ایشان شد و یقه ایشان را گرفتند و حرفهای نا مربوطی به ایشان زدند و رفتند. بعد از رفتن فرد معترض، شهید بزرگوار لبخندی به لب داشتند. دلیل لبخند را از ایشان پرسیدند، جواب دادند: خوشحالم که مردم فهمیدند که انقلاب شده است .

بله آقای روحانی انقلاب شده است، انقلاب شده است، انقلاب!