این روزها وقتی اخبار را مرور می‌کنم، به دو دلیل یاد مرحوم کردان می‌افتم:

۱- قضیه کرسنت: مرحوم کردان به همراه محمدرضا رحیمی نخستین کسانی بودند که قضایای کرسنت را افشا کردند. در واقع کردان در دوره کوتاه صدارتش بود که این ماجرا را باز کرد و هزینه آن را هم پرداخت. از نکات جالب توجه در این قضیه این بود که کردانی که ماجراهای قرارداد کرسنت را کشف کرد، خود توسط روزنامه کیهان متهم به فساد شد!

۲- بورسیه‌های غیرقانونی و داستان مدرک دکتری: فقط می‌توانم بگویم بنده خدا کردان...!

خدا رحمتش کند. شک ندارم اگر این روزها زنده بود و این حوادث را می‌دید، دق می‌کرد...

کردان

عدالت خواه

http://justice-seeker.com/seeking-of-justice/3404-kordan