نه محمود احمدی نژاد و نه جریان احمدی نژادی ها به دنبال تکفیر و جدا کردن مردم نیستند. جنس گفتمان اصیل انقلاب اسلامی هم بر پایه ی مهر و محبت و جذب حداکثریست. بدون شک آنهایی که پا بر عرصه جدا کردن و شکاف انداختن بین مردم و یا دسته بندی کردن مردم بر اساس گروه های سیاسی و تعاریف حزبی گذاشته اند، به دنبال گفتمان اصیل انقلاب اسلامی و احمدی نژاد نیستند. این افراد از همان گروهی هستند که مخالفان و منتقدان خود را تکفیر کرده و حتی اگر قدرتی به دست داشته باشند آنها را سرکوب خواهند کرد. این دسته به دنبال منافع حزبی بوده و منافع ملی برایشان اهمیتی ندارد. مهم نیست آنها در گذشته چه بوده اند و به حمایت از که هزینه داده اند ولی براحتی حاضرند منافع ملت را فدای منافع خودشان یا کینه توزی هایشان کنند.


 

با مرور هشت سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به خوبی درخواهیم یافت که هیچ روزی نرفت، مگر اینکه احمدی نژاد دست منتقدان و حتی دشمنان خود را بازتر گذاشت. مطبوعات و سایت های زنجیره ای که بعضا بودجه خود را از دولت دریافت می کردند، بدون هیچ احساس خطری احمدی نژاد را به نقد کشیده و با او مبارزه می کردند. گویی قدرت به دستان منتقدان و احمدی نژاد یک شهروند عادی می باشد. لوح تقدیر گرفتن کسی که با دو مستند ضد احمدی نژاد شناخته شده است نشان از این دارد که این مرد بزرگ، با تکیه بر مبانی اصیل اسلام و اخلاقی پیامبرگونه و روحی بلند، هرلحظه به دنبال فرصتیست تا با مهر و محبت، دشمنان خود را خجل و پشیمان از اشتباه کند. این خاصیت گفتمان انقلاب اسلامی است که حتی به مخالفان خود هم اجازه اظهار نظر داده و آنها را آزاد می گذارد تا شاید در بین همین مخالفت ها، پشیمان شده و به سوی این گفتمان جذب شود. برخورد سلبی با منتقد و مخالف تنها او را سرکش تر و عصبانی تر کرده و کینه ها را بزرگ تر می کند. احمدی نژاد تنها رییس جمهوری بود که هشت سال مردم را به دسته های مختلف جدا نکرد، او مردم را بی حجاب و با حجاب نمی دانست، او مردم را حزب اللهی و غیر حزب اللهی نمی دانست و آنها را به دست های طرفدار این گروه یا آن گروه تقسیم نمی کرد، احمدی نژاد اهل برچسب زدن به مردم نبود و آنها را به عناوین مختلف خطاب نمی کرد و همیشه با تمام وجود به دنبال جذب یک نفر بیشتر به نفع گفتمان انقلاب اسلامی و مهدویت بود. 

حالا اگر عده ای با پرچم احمدی نژاد، مردی که محبوب دلهای مستضعفین است، به دنبال تکفیر و جدا کردن مردم ایران می باشند، بدانید که اینها نه تنها احمدی نژادی، بلکه بویی از گفتمان اصیل انقلاب اسلامی نبرده اند. تقسیم بندی هایی با تابلوهای حزبی و سیاسی که در بین مردم جامعه یک بازی بیشتر نیست نشان از آن دارد که این جماعت تکفیری، از رجعت فریب خوردگان به احمدی نژاد هراس دارند، چرا که اگر این جمعیت به احمدی نژاد بازگردند، دیگر جایی برای آنها وجود ندارد. جماعت تکفیری همیشه به دنبال بهانه ای برای تکفیر کردن دیگران هستند تا با حذف آنها، جریان را بدست گرفته و خود علمدار جریان شوند و پس از آن، تنها با پوسته جریان به مقاصد منحرف خود برسند. برای این دسته سخت است ببینند عده ای پشیمان شده و به دنبال راهی برای بازگشت به جریان هستند. آنها سعی می کنند با پیش دستی راه برگشت را بسته و فضای برچسب زنی و تکفیر، مانع رجعت به جریان شوند.