به گزارش دولت بهار یکی از نزدیکان مهندس رحیم مشایی گفت حال ایشان بسیار خوب است و با توجه به فراغت یکسال اخیر و تمرکز ایشان در زمینه های فرهنگی شرایط جسمی ایشان در بهترین حالت طی سالهای اخیر است.

امروز یک سایت اینترنتی مدعی شد حال مهندس رحیم مشایی به دلیل بیماری دیابت وخیم است.