قبل از هر چیز استعمار از سیاهی چادر تو می ترسد تا سرخی خون من...