نماز

 


http://www.askquran.ir/gallery/images/57376/2jpg

✿ܓ✿توصیه ای که به خواهران دارم این است که اگر می خواهند خون شهیدان را پایمال نکنند،حجاب خود را حفظ کنند.