چادر یعنی هیچ وقت اجازه نمیدم مرز بین ما شکسته بشه...!
چادر یعنی من زنم ، به من احترام بزار ...!
چادر یعنی به راحتی نمیتونی منو به دست بیاری ...!
چادر یعنی به طرز فکرم اهمیت بده نه به اندامم...!
چادر یعنی من فقط برای یک نفرم ...!

چادر یعنی امام زمان,هنوز کسایی هستن که منتظرت موندن...!چادر یعنی من هنوز دنبال لذتم ( اما از نوع بهشتی)
چادر یعنی من میتونم خلاف جهت آب شنا کنم ...! چادر یعنی انتهای یک نگاه هرزه ...!
چادر یعنی شاید هیچ وقت نفهمی من چی میگم ...!

چادرم،سند بندگی من...!

 


ای ملکه عفاف که بر سر، تاج حجاب نهاده ای!
بر خود ببال که به این وادی پا نهاده ای
چرا که حجاب زن مهد آرامش اوست
که چون حصاری بلند از گلستان زیبایی های
جسم و جانش حفاظت می کند.

************

✿ܓ✿ ح ج ا ب همان اندازه حیات است که آب...

************

ܓ✿ حجاب پرچم مبارزه با تهاجم فرهنگی است.
حجاب یک مبارزه است

************

 

تصویر: http://www.hijabnews.net/images/docs/000018/n00018267-b.jpg
✿ غنچه به باغ....
غنچه به باغ ایمن است تا بود اندر حجاب
آفت جان و دل است،چهره عیان داشتن