اسلام عزیز و پیامبر عظیم‏ الشأنش و شهید محرابش که در شب مبارک قدر برای محرومین به خاک و خون کشیده شد، این شکوه را به کجا سر دهند که سلطه‏ گران در بلاد اسلامی می‏گویند درد و رنج بکشید و ناله نکنید! در زیر شکنجه‏ های امریکا و اسرائیل پلید و دیگر قدرتمندان خرد شوید و دم در نیاورید! دردها زیاد است، لکن چاره چیست؟ ملت ایران به پیروی از قرآن کریم و اسلام بزرگ، راه چاره را یافت و رژیم امریکایی پهلوی را پس از فریادها و اعتصابها با مشت و دندان در مقابل تانکها و مسلسلها از پای درآورد، و صدام جنایتکار و حزب مشرک او را با ایمان و قیامِللّه‏ از پای درآورد، و صدام بلند پرواز را که لاف سرداری قادسیه می‏زد به دریوزگی و ذلت کشاند، و تمام توطئه ‏ها را با هدایت الهی در نطفه خفه کرد. و اکنون نیز از پای نمی ‏نشیند تا آنچه از روز اول به عنوان غرامت و برای تأدیب مجرم خواست جامۀ عمل پوشد، و تصمیمات شورای امنیت و سازمانهای بی‏ ارزش را جز ورق پاره ‏هایی در خدمت «وتو»کنندگان نمی‏ داند.

منبع: صحیفه امام خمینی (ره)