آیا در دوران امام رضا مردم ایران معرفت داشتند !!


در دوران امام رضا ع  : امام رضا را وقتی از این همه منزل به طوس بردند و امام رضا سخنرانی های داشتند ..!

یکی از اساتید (( به نظر استاد رائفی یا استاد پناهیان )) می گفتند وقتی حضرت حدیث سلسله الذهب را فرمودند : بعد می فرمانید و  (زبان امروزی) منم راه نجات شما... این استاد بیان میکند که چند بار حضرت می فرمایند ولی مردم معرفتشان بیش از این نبوده که بنویسند و غش کنند .... یا وقتی حضرت را شهید می کنند فقط به تشیع جنازه میرند وگل باران میکنند در حالیکه اگر شیعه بودند باید از جان خود می گزشتند و نمیگزاشتند آقا را به شهر دیگر ببرند قیام می کردند ...

ولی چه کردند بعد از شهادت یاران آقا و امامزادها و بعد از شهادت خود آقا ....