ما برای امام زمان چه کرده ایم !


امام زمان در روایات بسیاری است که امام زمان عصر هر روز یا دوشنبه ها یا هر لحظه وقتی پرونده ی قطور از گناه ما را می بینند می فرمایند : فلانی تو دیگه چرا

و برای ما طلب آمرزش می کنند !

ما چه کرده ایم جز خون به دل مهدی زهرا کاری دیگه ای هم کرده ایم !

در روایاتی هست که امام زمان در بین مردم رفت و امد بسیاری دارند ! حتی وقتی ظهور می فرمایند بسیاری یا همه مردم می گند : اِ ! ما که اینا هزاران بار دیده ایم ! این همان کسی است که من به او ناسزا گفتم !

این همان کسی است که من او را اذیت کردم !

اگه میدونستم این امام زمانه دستش را میبوسیدم نه اینکه برونش کنم !

حال بگید ما که برا امام زمان کار می کنیم ! پس چرا وقتی ایشان را می بینیم نمی شناسیم ‍!

پس یک جای کار ما می لنگد یا خلوص نداریم یا  ....