دولت بهار: سركار خانم وحيد دستجردي يادش رفته دكتر احمدي نژاد چه هزينه اي براي انتخابش داد و به همين خاطر رابطه اش با برخي از بيوت قطع شد. وقتي بي پروا در برنامه شناسنامه دستور رئيس جمهور محبوب را «دخالت» خواند و با سرتكان دادن مجري ظاهرالصلاح و پردازش بيشتر مجري مواجه شد، بيش از هميشه مظلوميت رئيس جمهور منتخب 25 ميليوني را دريافتم.


دولت بهار - مسعود شفيعي كيا/ اين روزها هم زمان با بالا رفتن دلتنگي مردم براي دولت دكتر احمدي نژاد و نيز صدور فرمان «نگذاريم احمدي نژاد فرصت بلند شدن پيدا كند» مي بينيم كه برخي به اصطلاح اصول گرايان توپخانه ي نسبتاً خاموش خود را روشن كرده و صداوسيما و ديگر رسانه هاي اين جريان مجددا به دنبال تخريب يكسويه دولت مردمي «دكتر احمدي نژاد» به نفع جبهه مقابل هستند.

مثلاً در برنامه ي «شناسنامه» اين جمعه خانم وحيد دستجردي با آن ظاهر متشرع خود قهرمانانه از مخالفتش با دكتر احمدي نزاد و بلند كردن صدايش روي رئيس جمهوري كه شخص دوم كشور است، مي گفت! چقدر زيبا آن چيزي كه دكتر عزيز و مظلوم ما نگفت در اين روزها آشكار مي شود.

به اين خانم دكتر اصول گرا بايد گفته شود به كدام مجوز قانوني بلواي ارزي و مخالفت با رئيس جمهور قانوني كشور را پيش گرفتيد و به پشتوانه ي كدام جريان در نبود رئيس جمهور در شوراي عالي انقلاب فرهنگي روساي دانشگاهي كه رئيس جمهور آنان را تأييد نمي كرد، منصوب مي كرديد؟! آيا بنابر قرائت مدعيان اصولگرايي از ولايت فقيه، مخالفت با بديهي ترين اختيارات رئيس جمهور متنفذ از سوي رهبري تصميمات را غيرقانوني و نامشروع نمي كند؟!

بسيار مضحك است كه اصول گرايان گمان كرده اند دكتر احمدي نژاد ويارانش از طبقه اي فرو دست بوده اند كه تنها وظيفه شان اجراي اجراي خرده فرمايشات حضرات است! به راستي بازگو نكردن تمام ماجرا و حق به جانب نشان دادن خود در نبود شخص غيبت شونده را كدام شرع و اخلاق و قانوني اجازه مي دهد؟!

اين جماعت مانند آن وزير خارجه ي همسويشان گويا رئيس جمهور برايشان موجودي بي جان است و بلكه بايد بله قربان گويشان باشد، بنابر اين كار خود را بدون امر رئيس جمهور با لجاجت دنبال مي كردند و گوش به فرمان ليدرهاي اصول گرايي بودند و در تمام كارهاي دولت مردمي دخالت و سنگ اندازي مي كردند. و وقتي رئيس جمهور مجبور به حذفشان مي شد فرياد وااسلاما و واانحرافا سر مي دادند!

سركار خانم وحيد دستجردي يادش رفته دكتر احمدي نژاد چه هزينه اي براي انتخابش داد و به همين خاطر رابطه اش با برخي از بيوت قطع شد. وقتي بي پروا در برنامه شناسنامه دستور رئيس جمهور محبوب را «دخالت» خواند و با سرتكان دادن مجري ظاهرالصلاح و پردازش بيشتر مجري مواجه شد، بيش از هميشه مظلوميت رئيس جمهور منتخب 25 ميليوني را دريافتم.

رئيس جمهور بي نظيري را بارها در برنامه هاي متعدد به باد ناسزا و نسبت هاي نادرست گرفتن و فرصت دفاع از خود را به وي ندادن كجايش شرعي است؟ همان شرعي كه غيبت مومن را خوردن گوشت وي مي داند ولي گويا خوردن اين فقره مثل خوردن خيلي چيز ها براي مدعيان اصول گرايي مجاز و لذت بخش مي باشد.

«إن الله يدافع عن الذين آمنوا ، إن الله لا يُحب كل خوانٍ كفور» حج 38

تحقيقاً خدا از مومنان دفاع مي كند و تحقيقاً خدا هيچ خائن كفرصفتي را دوست ندارد.