امام حسین را چه کسانی کشتند ؟


امام حسن ع را همسر ایشان شهید کردند ...

امام حسین ع را چه کسانی شهیید کردند ؟

کفار  یا کمونیست ها کسانی که حتضرت را قبلول نداشتند یا کسانی که ادعای دوستی حضرت را نداشتند ...

نه کسانی کشتند که نامه نوشتند که ادعا داشتند  ما شما سرباز شما هستیم و ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند , ما دوستدارشماییم شما بیایید بر ما حکومت کنید ...

خلاصه ادعای سرباز و دوستی امام را داشتند , ولی به زن و بچه آقا هم رحم نکردند ...

امام حسین ع یکبار در قحطی برای اینان طلب باران کرده بود...

یا همین شمر ملعون یکبار امام حسین جانش را نجات داده بود و او گفته بود جبران می کنم  ..

 همین شمر ملعون و ابن سعد ملعون در سالهای قبل ادعای دوستی با حضرت داشتن ...

بسیاری از سرداران و سپاهیان یزید که مقابل حضرت ایستادند اهل عبادت و نماز شب و.. بودند ...

چه شد که امام حسین را شهید کردند ؟

چون عباداتشان خالی از معرفت بود و تو خالی و ظاهری بود...